www.dharmabook.ru tibetan OCRལྔ་པ་ཡི་ཡང་བཞི་པ་ནི་བྷའོ། དེ་བཞིན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ནི་ཥའོ། ལྔ་པ་ཡི་
ཡང་བཞི་པ་ནི་བྷའོ། ༐་དེ་བཞིན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ནི་ཥའོ། ལྔ་པ་ཡི་ཡང་བཞི་
པ་ནི་བྷའོ། [༡]གཉིས་པ་ཡི་ཡང་གསུམ་པ་ནི་ཛའོ། ལྔ་པའི་བཞི་པ་ནི་བྷའོ།
དྲོད་རྣམ་ས་ཀྱི་ནི་གསུམ་པ་ནི་སའོ། དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ནི་རའོ།
མཐར་གནས་ཀྱི་ནི་དང་པོ་ཉིད་ནི་ཡའོ། ཡང་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ནི་པའོ།
མཐར་གནས་པ་ཡི་གཉིས་པ་ནི་རའོ། ཡང་ནི་སུ་མ་ཅུ་པ་དེ་བཞིན་ནི་ཤའོ། ལྔ་
པ་གང་ཡིན་དང་པོ་ཞེས་པ་ནི་པའོ། ཨུཥྨ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་ཉིད་ནི་ཤའོ། དེ་
བཞིན་ཡི་གེ་དྱ་ཉིད་དང་ནི་དྱའོ། བཞི་པའི་དང་པོ་གང་ཡིན་དང་ནི་ཏའོ།
དྲོད་རྣམས་ཀྱི་ནི་དང་པོ་ནི་ཤའོ། དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ནི་ལའོ། དང་
པོའི་གཉིས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁའོ། གསུམ་པའི་དང་པོ་ཉིད་དག་ནི་ཊའོ།
དང་པོའི་གསུམ་པ་གང་ཡིན་དང་ནི་གའོ། བཞི་པ་ཡི་ཡང་བཞི་པ་ནི་དྷ་འོ།
མཐར་གནས་རྣམས་ཀྱི་གཉིས་པ་ནི་རའོ། གསུམ་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་ནི་ཎའོ། ཡི་
གེ་བྱུ་ནི་དཔའ་བོར་བརྗོད། ཅེས་པ་ནི་རང་གི་གཟུ་གས་བརྫོད་པའོ། དང་པོ་
ཡི་ཡང་བཞི་པ་ནི་གྷའོ། དེ་བཞིན་བརྒྱད་པ་ཉིད་དག་[༥]ནི་ཛའོ།་།བཞི་པའི་ལྔ་
པ་གང་ཡིན་ནི་ནི་ནའོ། ལྔ་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་ནི་མའོ། དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་
ནི་རའོ། བཞི་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་ནི་དྷའོ། དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ནི་རོའོ།
དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་ནི་ཡའོ། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡང་དག་གང་[༢]ནི་མོའོ། སུམ་ཅུ་
རྩ་གསུམ་ཉིད་དག་དང་ནི་ཧའོ། བཞི་པའི་བཞི་པ་ནི་དྷའོ། ལྔ་པ་ཡི་ནི་ལྔ་པ་ནི་
མའོ༑ བཞི་པའི་ལྔ་པ་ནི་ནི་ནའོ། དང་པོ་ཡི་ཡང་དང་པོའི་[༤]གའི་གའོ། དེ་བཞིན་
ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ནི་རའོ། མཐར་གནས་པ་ཡི་བཞི་པ་ནི་ཝའོ། དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་
རྩ་གཅིག་པ་ནི་བའོ། དྲོད་རྣམས་ཀྱི་ནི་གཉིས་པ་ནི་ཥའོ། དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་དྲུག་
9 3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*