www.dharmabook.ru tibetan OCRཉེ་བར་མཚོན་པ་སྟེ་བུམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་བསྡུའོ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་ཉིད་
ལས་འདིར་མ་རྙེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་མི་གསལ་བར་འགྱུར་ར་རོ། རྩ་བ་
ནག་པོ་ལ་སོགས་སྤངས། ཞེས་པ་ནི་རྩ་བ་ནི༐་འབུར་བའི་དབྱིབས་ཅན་ནོ[༡]།
ནག་པོ་ནི་ནག་པའོ། ོསོགས་པའི་སྒྲ་ཡིས་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང་ཉམས་པའི་སྐྱོན་
ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་སྤངས་པའོ། སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གྲུབ་པ་ཉེ་བར་སྦྱར་བས་གང་
ཡང་ཕྱག་མཚན་ལེགས་པར་བྲིས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མགྲིན་པ་རིང་བ་ལ་སོགས་པའི་
མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་བྱའོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།
དེ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བུམ་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར་གནས་པའི་དབང་ཕྱུག་
ཆེན་པོ་དང་། གཽ་རཱིའི་སྙིང་གའི་སྟེང་གི་ཉི་མ་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་རྡོ་རྗེ་མའི་བརྡ་མཚན་
གཉིས་བྲི་བར་བྱའོ། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། ལཱ་མ་དང་། དུམ་སྐྱེས་མ་དང་།
གཟུགས་ཅན་མ་རྣམས་ཀྱི་བུམ་པ་བཞི་ལ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའི་རོའི་
སྙིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ལ་གྲི་གུག་བཞིའོ། རབ་ཏུ་གཏུམ་མོ་ལ་སོགས་
པ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐོད་པའི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པའི་དཔའ་བོ་ཉི་ཤུ་རྩ་
བཞི་པོ་རྣམས་ཀྱི་བུམ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ལ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་དཀྱིལ་དུ་གནས་པའི་རོའི་
སྙིང་གའི་ཉི་མ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་གྲི་གུག་དང་རྡོ་རྗེའོ། ཁྭ་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་
ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་བྲལ་ན་གནས་པ་བརྒྱད་པོའི་བུམ་པ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱི་
སྟེང་དུ་རོའི་སྙིང་གའི་ཉི་མ་ལ་སོ་སོར་ཀྲི་གུག་གུག་གོ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་དང་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བའི་བུམ་པ་དག་ལ་ཡང་རེ་རེ་ལ་ཡང་གླང་པོ་ཆེ་དང་། སེང་གེ་དང་།
རྟ་དང་། ཡང་རྟ་དང་། རྨ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་
བ་རྣམས་ལ་ཡི་དྭགས་ལྔ་བྲིས་པའི་སྙིང་གར་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་བཞི་ལ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་
འཁོར་ལོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། པདྨ་དང་། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་། རྡོ་
9དཱ་2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*