www.dharmabook.ru tibetan OCRཔོ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། འོན་ཀྱང་ཞལ་གྱི་གཙོ་བོ་དམར་པོ་གཡས་སྔོ་བ་གཡོན་དཀར་
པོ་ཞལ་གཞན་མ་ལྔ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་དང་མཚུངས་པའོ། ལྷ་མོས་
མདའ་དང་གཞུ་བསྣམས་པ། ཚངས་པའི་པགས་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པའོ། ཕྱག་
གཞན་རྣམས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚོན་ཆ་བསྣམས་པའོ། དུམ་བུས་བརྒྱན་
པའི་སྐེ་རགས་ཅན་གཅེར་བུ་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། པུས་མོ་
གཉིས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཁྱུད་པ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའོ། དེ་
བཞིན་དུ་རེ་ཞིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་
མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་དགོད་དོ། དེའི་ཤར་གྱི་འདབ་མ་ལ་ནི་ཡི་གེ་ཨོཾ་ལས་བྱུང་
བའི་རབ་ཏུ་བསྔགས་པའི་ཞེས་བྱ་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེར་མོ་ཞལ་གསུམ་པ། ཞལ་
གྱི་གཙོ་བོ་ཡིད་ཙམ་སེར་བ། གཡས་སྔོ་བ། གཡོན་ལྗང་གུའོ། བྱང་གི་འདབ་
མ་ལ་ཡི་གེ་བ་ལས་རྟ་རྒོད་མའི་ཞལ་ཅན། ལྗང་གུ་ཞལ་གསུམ་པ་ཞལ་གྱི་གཙོ་བོ་
ལྗང་གུ་གཡོན་དམར་བ། གཡས་དཀར་བའོ། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འདབ་མ་ལ།
ཡི་གེ་ཛ་ལས་སྐྱེས་པའི་སིན་བྷཱུ་ར་[༡]གྲགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོ་ཞལ་
གསུམ་པ། ཞལ་གྱི་གཙོ་བོ་དཀར་པོའོ། གཡས་ཀྱི་ཞལ་སྔོ་བ། གཡོན་ལྗང་
གུའོ༑ ལྷོའི་འདབ་མ་ལ་ཡི་གེ་ཧེ་ལས་གདངས་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ་
དམར་མོ་ཞལ་གསུམ་པ་ཞལ་གྱི་གཙོ་བོ་དམ་ར་བ། གཡས་སྔོ་བ། གཡོན་ལྗང་
གུའོ༑ འདི་ཐམས་ཅད་སྤྱན་གསུམ་པ། ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པ་ལྔས་བརྒྱན་པ།
གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་བ། རོའི་སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་བས་བཞུགས་པ་ཕྱག་དྲུག་མའོ།
གཡས་ཀྱི་ཕྱག་གསུམ་ན་མདའ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཅང་ཏེའུ་བསྣམས་པའོ། དེ་
བཞིན་དུ་གཡོན་གྱི་ཕྱག་གསུམ་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ལྷན་ཅིག་
པར་ཐོད་པ་བསྣམས་པའོ། པདྨ་ལྟར་དག་པ། གཡས་ངོས་སུ་སྤྱན་ཟུར་གྱིས་
9ཏྲབྱ་།

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*