www.dharmabook.ru tibetan OCRགཟིགས་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། མཚམས་བཞིར་གནས་པའི་སྣོད་བཞི་པོ་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་ཞིང་[༡]བུམ་པའི་སྟེང་གི་ཐོད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ནང་གི་
རིམ་པའོ། དེའི་རྗེས་ཐོགས་སུ་རིམ་པ་བར་མའི་ཤར་དུ་ཡི་གེ་ཧེ་ལ་ས་[༢]ཧེ་ལཱ་སྱེ་
ཀའོ༑ བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡི་གེ་རུ་ལས་གདུ་བུ་ཅན་ནོ། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡི་གེ་རུ་ལས་
དུང་གི་ཕྲེང་བའོ[༢]། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡི་གེ་ཀཾ་ལས་ཀེང་རུས་མོའོ། མེའི་མཚམས་སུ་
ཡི་གེ་ཧཱུཾཾ་ལས་[༤]ཧཱུཾཾུ་མཛད་མའོ། བདེན་བྲལ་དུ་ཡི་གེ་ཕཊ་ལས་ཕཊ་ཡིག་མའོ།
རླུང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཡི་གེ་ཌཱ་ལས་མཁའ་འགྲོ་མའོ། དབང་ལྡན་དུ་ཡི་གེ་ཀི་ལས་ག་
ཞའི་སྒྲ་མའོ། བརྒྱད་པོ་འདི་རྣམས་ནི་[༥]སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ་ཞལ་གཅིག་པ་ཕྱག་བཞི་
པ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཐོད་པ་བསྣམས་པའོ། གཡས་ན་ཅང་ཏེའུ་དང་གྲི་གུག་
བསྣམས་པ་སྤྱན་གསུམ་པ། སྐྲ་གྲོལ་བ་རོའི་སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་བས་བཞུགས་པ་
བསྒོམ་པའོ་ཞེས་པ་ནི་རིམ་པ་བར་མའི་ལྷ་རྣམས་དགོད་པའོ། དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་
རིམ་པ་ལ། ཡི་གེ་ནཱི་ལས་དབང་ལྡན་གྱི་མཚ་མས་སུ་སྔོན་མོ་ཡང་དག་འབྱུང་ཞེས་
པ་ནི་སེར་མོའོ། རླུང་དུ་ཡི་གེ་ཛ་ལས་དྲ་བའི་མཆོག་མ་ལྗང་གུའོ། བདེན་བྲལ་
དུ་ཡི་གི་ལ་ལ་ས་སྟོབས་འཕྱང་མ་སྔོན་མོའོ། མེར་ཡི་གི་སཾ་ལས་བདེ་མཆོག་མ་
དམར་མོའོ། འདི་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅིག་པ་ཕྱག་བཞི་པ་གཡོན་[༦]གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་
ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཐོད་པ་ལྷན་ཅིག་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསྣམས་པའོ། གཡས་ཀྱི་ཕྱག་གཉིས་
ན་ཅང་ཏེའུ་དང་གྲི་གུག་བསྣམས་པ། གཅེར་བུ་རོའི་གདན་ལ་གཡས་བརྐྱང་
བས་བཞུགས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་འཆ་ང་བ་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་ཅན་སྤྱན་གསུམ་པ་བསྒོམ་པར་
བྱའོ༑ དེ་བཞིན་དུ་ཤར་གྱི་སྒོར་ཡི་གེ་བ་ལས་བར་ལོ་གྲ་སྔོན་མོ། ཞལ་གསུམ་
པ། ཞལ་དང་པོ་སྔོན་པོ། གཡོན་དམར་བ། གཡས་དཀར་བ། ཕྱག་
དྲུག་པ། གཡོན་གྱི་ཕྱག་གསུམ་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་མགོ་བོ་དང་སྡིགས་
9་དཱཏྲ་2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*