www.dharmabook.ru tibetan OCRསོགས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་མཚོན་ཆའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ཆ་ད་ནས་ཇི་ལྟ་བར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་
སྔགས་རྣམས་དམར་པོ་དང་། སྔོན་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་།
ལྗང་གུ་དང་། དུ་བ་སྔོ་ནག་གི་ཁ་དོག་རྣམས་དགོད་པར་བྱའོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་
ནོ༑ དེ་དང་དེའི་སྔགས་རྫོགས་པའི་ལྷ་མོ་དགོད་པ་ནི་གང་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོའི་མོས་
པ་དང་སྦྱར་ཏེ་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་རྟོགས་པར་བྱའོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་
ཕག་མོ་གཅིག་པུའམ། རང་གི་འཁོར་ལོའི་གཙོ་བོའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ལྷན་
ཅིག་ཏུ་ཡིད་བརྟན་པར་བསྒོམས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཨོཾ་བཾ་གྱི་སྔགས་ལས་
སྐྱེས་པའི་མདོག་དམར་པོ་དང་། སྔོན་པོ་དང་།་ལྗང་གུའི་ཞལ་ཅན་ནོ།
གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་། ཞགས་པ་བསྣམས་པའོ། གཡས་ན་
ལྕགས་ཀྱུ་དང་། ཚངས་པའི་མགོ་བོ་དང་། གྲི་གུག་བསྣམས་པ་ཉི་མ་ལ་བཞུགས་
པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། དེ་བཞིན་དུ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་སྙིང་ག་དང་། ཁ་དང་།
མགོ་བོ་དང་། སྤྱི་གཙུག་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་གཤིན་རྗེ་མ་དང་།
རྨོངས་བྱེད་མ་དང་། ༐་སྐྱོད་བྱེད་མ་དང་[༡]། སྐྲག་བྱེད་མ་དང་། ལྟུང་བྱེད་མ་
རྣམས་ཧཾཾ་ཡོཾ། ཧྲིཾིཾ་མཽཾ། ཧྲེཧྲིཾིཾ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྔོན་པོ་
དང་༑ དཀར་པོ་དང་སེར་པོ་དང་། ལྗང་གུ་དང་། དུ་བ་དང་། སྔོ་ནག་གི་
མོདོག་ཅན། ཞལ་གཅིག་པ། སྐྲ་གྲོལ་བ། སྤྱན་གསུམ་པ། ༐་ཕྱག་བཞི་པ་[༢]
གཡོན་ཐོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་དྲིལ་བུ་གཡས་ན་ཅང་ཏེའུ་དང་གྲི་གུག་
བསྣམས་པ། རྨོངས་བྱེད་མ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཉི་མ་ལ་བཞུགས་པ་ཉི་མའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ཡོལ་དང་ལྡན་པའོ། རྨོངས་བྱེད་མ་ནི་ཟླ་བ་ལ་བཞུགས་པ་
ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱབ་ཡོལ་དང་ལྡན་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། རྣལ་འབྱོར་མ་
9བྱ་དཱ་[

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*