www.dharmabook.ru tibetan OCRདཱི་པ་མ་དང་། ཚེ་ཟ་མ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། འདིས་ཀྱང་རཱུ་པི་ཀ་ལ་སོགས་པའི་བར་
བྱའོ༑ རང་གི་མཚན་ཉིད་འདིར་བཤད་བྱ། ཞེས་པ་ནི་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་
སྟེ༑ དེ་དེ་ལྟར་ན་དཀའ་འགྲེལ་ལས་བཤད་དོ། མཚན་ཉིད་ཅུང་ཟད་འཆོལ་
བར་བཤད་པ་ཞེས་པ་ནི་ཡང་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། ལ་བའི་ན་
བཟའ་ཅན་གྱི་ཞབས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡང་[༢]། དང་པོ་རྒྱས་གདབ་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།
གཉིས་པ་སྙིང་གར་འདུག་པ་སྟེ། གསུམ་པ་རྨོངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། བཞི་
པ་ལ་བ་[༢]ཅན་དེ་བཞིན། ལྔ་པ་གར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། དྲུག་པ་དེ་བཞིན་གསོད་
མའོ[༤]། བདུན་པ་ཟླ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། ཞེས་པའོ། དཔའ་བོ་གཉིས་མེད་
བསྟན་པར་བྱ། ཞེས་པ་ནི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་གཉིས་སུ་
མེད་པའི་རྣམ་པར་བྱ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། ཁཎྜ་རོ་ཧཱ་[༥]ཞེས་པ་ནི་བྱིས་བཅས་མོ་
ཞེས་པ་མིང་གཞན་ན་ནོ། འདི་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་བའི་ན་བཟའ་ཅན་གྱི་ཞབས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། སྐུ་ཐུང་བ་དང་། ཕྱག་ཐུང་བ་
དང་༑ ཆགས་པའི་སྤྱན་དང་། ཚེམས་དཀར་བ་དང་། སྐྲ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་
པའོ༑ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་རྒྱ་འདི་ཐམས་ཅད་ཉིད༐་༐་ལྷ་མོ་[༦]བཅུ་
བཞི་པ་ལས་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་རྟོགས་པར་བྱའོ། ཕྱག་རྒྱ་བརྒྱད་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་
ནོ༑ རིམ་པར་ཕྱེ་བ་བཅུ་བདུན་པའོ།
མཆོག་གི་གོ་འཕང་ཞེས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའོ།
མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་དམ་ཚིག་ལ། ཞེ་ས་པ་ནི་དམ་ཚིག་འདི་དག་[༧]དང་གཞན་མཚན་
ཉིད་གང་གིས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། བསྒོམ་པ་དང་ཞེ་ས་པ་ནི་
བོ་སྒོམ་པ་དང་ལྡན་པའོ། སྟོབས་ཀྱི་དྲེགས་པ་ཞེས་པ་ནི་ནུས་པ་ཐོབ་པའོ།
9བྱ་ཁྱ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*