www.dharmabook.ru tibetan OCRཔོའི་སྔགས་སོ། དགེ་བའི་ཞེས་པ་[༡]ནི་དགེ་བའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་རྣམས་ལས་དགི་བ་
ལ་འཇུག་པའོ། རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུན་གྱིས[༢]།་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བྱེད་པ་
ནི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུན་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པའི་
ཕྱིར་ནུས་སོ། དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཞེས༐་པ་ནི[༢]། སྔར་གྱི་བསྙེན་པའི་རྗེས་ཐོགས་སུ་
བཟླས་པ་ཙམ་གྱིས་སྦྱིན་སྲེག་ལ་སོགས་པ་[༤]ལ། [༥]ཙམ་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
ནི་སྔོན་གྱི་བསྙེན་པ་དང་པོ་དྲན་པའོ། དེའི་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་རྗེས་སུ་དྲན་པར་
སྒྲུབ་པའོ། དེ་ཙ་མ་གྱིས་སྔར་གྱི་བཞིན་དུ་སྦྱིན་སྲེག་ལ་སོགས་པ་མི་ལྟོས་པར་རོ།
ཡང་དག་དངོས་གྲུབ་རིམ་གྱིས་སོ། ཞེས་པ་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་པ་
ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པས་[༦]གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་ཕྱིན་ན་
དེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བདེ་མཆོག་གི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་དངོས་
གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕྱིན་
ཅི་ལོག་ཏུ་གསུངས་[༧]པ་ཡིན་ནོ། བཀླགས་པས་འགྲུབ་སྟེ་ཞེས་པ་ནི་བསོད་ནམས་
བསགས་པ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་[༨]སྔར་གྱི་བསྙེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་ལྟོས་[༩]པས་ལས་
ཐམས་ཅད་བྱེད་དོ། གཞན་གྱི་སྔོན་གྱི་བསྙེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ༐་ལྟོས་པ་དང་
བཅས་པ་[༡༠]ཁོ་ནའོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། དེ་འདིར་གང་ཞེ་ན། གསུངས་པ།
མཁའ་འགྲོ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དོགས་པ་སྟེ། མཁའ་འགྲོ་མ་ནི་མདོར་བསྟན་པའོ།
རྣལ་འབྱོར་མ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། དེ་གང་ཞེ་ན་གསུངས་པ། ཁཎྜ་རོ་
ཧ་ལཱ་མ་ལ་སོགས་ཏེ་སོགས་པ་སྨོས་པས་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་ནོ་
བཞུགས་པ་རྣམས་[༡༧]གཟུང་ངོ་། དེ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་བཞིནོ་[༡༧]་
གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཡང་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་
དགོངས་སོ། ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་གསུངས་པ། ས་འོག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
9[

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*