www.dharmabook.ru tibetan OCR


ད་པལ་སྡོམ་པའི་འགྲེལ་པ་ད་པལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཁས་པ་ཞེས་བྱ་བ།

དང་ངག་གི་བརྡའོ། སྐལ་ངན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ། དམ་ཚིག་ལ་
སོགས་པར་རྣལ་འབྱོར་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྱིའོ། ཌཱ་སྐྱེས་བུར་བཤད།
ཌཱི་བུད་མེད། པཱུ་མནོམ་པ། སུ་[༡]ཟ་བ། མཱ་མོའི[༢]། ཞེས་པ་ཡང་ངོ་། ཡོ་
ཆུང་མ། བྷི་སྲིང་མོ། བཱི་གྲོགས་མོ། དེ་བཞིན་དུ་ཤྲཱི་ཁྲག ལུ་བུ་མོ།
སི་ཞི་བའི་བཏུང་[༢]བ། ས་[༤]བཏུང་བ། ཧཱི་ བྷ་བཟའ་བ་ཡང་ངོ་། བྷུ་
འདུས་པ་ཅན་ཉིད་ཀྱང་ངོ་། གཱ་འགྲོ་བའོ་ཞེས་བཤད་དོ། སི་དུར་ཁྲོད་ཀྱང་
ངོ་༑ བྷུ་ཤི་བའོ། ཌཱི་རྣལ་འབྱོར་མ་འོ། གཱ་ལཱ་མའོ། སྟི་གཟུགས་ཅན་མ་
ཀུན་མཁའ་འགྲོ་མ། ཧཱ་དེ་བཞིན་དུ་དུམ་སྐྱེས་མའོ། ཛ་བྱིན་པ་གཉིས་ས་སུ་
འགྱུར་རོ། བྷ་གསོང་པོར་སྨྲ་བ། ཀ་ལག་པ་དག་ག་གོ། སུའི་སྒྲ་ནི་ལེགས་པར་
འོང་བའི་བྱ་བའོ། གཞན་མང་པོ་རྣམས་ཀྱང་མིང་ཡིག་དང་པོ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་
སྟེ༑ འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་བརྟན་པ་དང་། གཡོ་བའི་ཆོས་གང་དག་བཤད་པ་
དེ་རྣམས་སོ། ཡང་ཞེས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་བླ་མར་ཡང་མའི་ཞེས་པ་འདུས་
པའོ༑ བྷ་ཞེས་པ་ཟ་བའོ། བྷྱོ་ཞེས་པ་མི་ཟ་བའོ། སྱ་ཞེས་པ་བཏུང་བྱ་དང་
བཏུང་བྱ་མ་ཡིན་པོའོ། ག་ཞེས་པ་བགྲོད་བྱ་དང་བགྲོད་བྱ་མ་ཡིན་པའོ། ཀུ་[༥]
ཞེས་པ་འདོད་བྱའོ། མིང་གི་དང་པོ་ཞེས་པ་མངོན་བརྗོད་དུ་ཡང་ས་ཞེས་པ་ད་མ་
མའོ༑ ར་ཞེས་པ་ཁྱོ་མེད་མ་འོ། དུ་ཞེས་པ་སྤྱོད་ངན་མའོ། སུ་ཞེས་པ་སྐལ་
བཟངས་མའོ། ས་ཞེས་པ་དམ་ཚིག་ཅན་མའོ། ཨ་ཞེས་པ་འོངས་པའོ། ན་
ཞེས་པ་མ་འོངས་པའོ། ས་ཞེས་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའོ། དབང་བསྐུར་བའི་དུས་
སུ་དམ་ཚིག་གི་དོན་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་འདི་དག་སྦྱིན་
པར་བྱའོ་ཞེས་པ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པའོ།
དེ་ནས་སྐད་གཞན་རབ་བརྗོད་པའི། བརྡ་ནི་ང་ཡིས་རབ་འཆད་བྱེད།
72

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*