གྱི་རྒྱུན་གྱི [༥]«པེ་»«སྣར་»པསྣིགས

[༡]«པེ་»«སྣར་»མཚམ། [༢]«པེ་»«སྣར་» [༨]«པེ་»«སྣར་»པིུ [༤]«པེ་»«སྣར་»མ།
[༥]«པེ་»«སྣར་»གྱི་སྔགས


[༡]«པེ་»ཅེ། «སྣར་»ཟ། «པེ་»«སྣར་»པ། [༢]«པེ་»«སྣར་»དང་།
[༡]«པེ་»«སྣར་»མཆོད
[༡]«ཅོ་»པར། [༢]«པེ་»«སྣར་»དོ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»པཔྟེན། [༢]«སྣར་»སྲིན། [༢]«ཅོ་»སྲིན།

[༡]«པེ་»«སྣར་»པོ། «པེ་»«སྣར་»སྒྲུཔས [༢]«པེ་»«སྣར་»རྒྱུ། [༤]«པེ་»«སྣར་»རྒྱུད།
[༥]«པེ་»«སྣར་»གྱི། [༦]«པེ་»«སྣར་»ཙར།[༡]«པེ་»«སྣར་»པར། [༢]«པེ་»«སྣར་»བཞག
[༡]«པེ་»«སྣར་»པར། «པེ་»«སྣར་»རཔ་རྐྱི

[༡]«པེ་»«སྣར་»པཞི་བྱ།

[༡]«པེ་»«སྣར་»པ་།[༡]«པེ་»«སྣར་»ར། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཕྲག
[༡]«པེ་»«སྣར་»པ། «པེ་»«སྣར་»པསད་། [༢]«པེ་»«སྣར་»པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ལ་སོགས་པས [༢]«པེ་»«སྣར་»པ། [༢]«པེ་»«སྣར་»གི [༤]«པེ་»«སྣར་»པ།
[༥]«པེ་»«སྣར་»གྱི «པེ་»«སྣར་»བསྐྱེད།
100


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*