[༡]«པེ་»«སྣར་»དེའི། [༢]«པེ་»«སྣར་»པ་། [༢]«སྣར་»པ། [༤]«པེ་»«སྣར་»བྱུང་། [༥]«པེ་»བྲེད། ཅེས་པ་ནི། [༨]«པེ་»«སྣར་»ལ་ལས་ཞེས་པ་ནི

«སྣར་»རྔ་།
[༡]«པེ་»«སྣར་»འོད [༢]«པེ་»«སྣར་»འདི [༢]«པེ་»«སྣར་»པ། [༤]«པེ་»«སྣར་»དེའི།


[༡]«པེ་»«སྣར་ཐམས་ཅད་གྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་»པས [༢]«པེ་»«སྣར་»མོ [༤]«པེ་»«སྣར་»
[༨]«པེ་»«སྣར་»ཀཞི་[༦]«པེ་»«སྣར་»ནས [༧]«པེ་»«སྣར་»བཞག
[༡]«པེ་»«སྣར་»ནི། [༢]«པེ་»«སྣར་»རང་གི། [༢]«པེ་»«སྣར་»ནི། [༤]«པེ་»«སྣར་»

བྱ


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*