དྲང་བའི་དོན་ཏོ། གསང་སྔགས་ཤེས་པའོ། ཕྱག་རྒྱ་ཤེས་བྱ་སྟེ་ཟུང་དུ་འཇུག་
པའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའི་དོན་ཏོ། སྔགས་པས་དྲོ་བའི་བྱ་བ་དག མངོན་པར་
བརྩོན་པས་རྟོགས་པར་བྱ། འདོད་པའི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་བྱེད་པའི། རྣལ་འབྱོར་
ཆེན་པོ་སུན་འབྱིན་གང་། ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱར་སོང་ནས། གཏུམ་པོ་རུ་ཡང་
སྐྱེ་བར་འགྱུར། དམ་ཚིག་གི་སྤྱོད་པ་སུན་འབྱིན་པ་དེ་རྣམས་རྨོངས་པ་དང་ངན་
འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར། གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ལ་མོངོན་པར་བརྩོན་པས་
སོ༑ གསུངས་པ་ཡང་། ཇི་ལྟར་གཡོ་བ་དེ་ཡང་སྨན་སོགས་ཀྱི སྟོབས་ཀྱི་[༡]མེ་
དང་ཡང་དག་ཕྲད་པས་འཆིང་། དེ་བཞིན་ཁུ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱིས།
ཤེས་རབ་མ་དང་ཡང་དག་ཕྲད་[༢]པས་ཞེས་སོ། དྲོ་བའི་བྱ་བ་ནི་གཏུམ་མོའི་མེའི་
རི་མོའོ། བཤད་པའི་རྒྱུད་དུ་ཡང་། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་[༨]མཉམ་བྱས་ནས། རི་མོ་དེ་
ལ་ངེས་པར་སྦྱ་ར། སྟེང་དུ་འཕར་[༤]བའི་རི་མོ་ལས། འོག་ཏུ་འཛག་པར་བྱེད་
པའོ༑ དྲང་བའི་དོན་ཏོ། དྲོ་བའི་བྱ་བ་ནི་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་རབ་ཏུ་
གསལ་བ་དབང་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་དེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། བླ་
མར་ཡང་། བདུད་རྩི་[༥]ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཅན་ནི།་།ཁུ་བའི་གཟུགས་ཀྱིས་འཛག་
པར་བྱེད། བསྲུབ་བྱ་སྲུབ་བྱེད་སྦྱོར་བ་ལས། ཡེ་ཤེས་མེ་སྟེ་འདི་ཡི་ལས།
ཞེས་སོ། ངེས་པའི་དོན་ཏོ། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ནི་ཀུན་སྤྱོད་དུ། ལོངས་སྤྱོད་
རྫོགས་པར་ཤེས་པར་བྱ། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་རྣམ་པར་གནས། བླ་མར་
ཡང་༑ སྙིང་ལ་གནས་པར་ངེས༐པར་བསྟན[༢༢]། ཐིག་ལེ་གཅིག་ནི་འགྱུར་བ་མེད།
དེ་སྒོམ་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ། རང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ཞེས་ཏེ་དྲང་བའི་
དོན་ཏོ། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ནི། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད། ་ཅེས་
གསུངས་པའོ། རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཡང་བླ་མར། ཆོས་བདག་མེད་པའི་ལམ་
783


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*