www.dharmabook.ru tibetan OCR


ཁལནའགྱུར། གྱུད

ནི། [༥]«པེ་»«སྣར་»པའོ། [༦]«པེ་»«སྣར་»
[༡]«པེ་»«སྣར་»ལྷའི། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཆོས་སྐྱི་དབྱདས [༢]«པེ་»«སྣར་»འགྱུག་[༤]«པེ་»
«སྣར་»ན། [༥]«པེ་»«སྣར་»་ན། [༦]«པེ་»«སྣར་»ལག་མཟིལ་དུ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»མོ [༢]«པེ་»«སྣར་»་པ་ལཡང་གསད་བ་ཋིན། [༢]«པེ་»«སྣར་»་དུས་ནི།
སྤྱིན་སྲེག་གི་འདུས་པ། དེ་ཡང་ད་ག་པའི།
པཅོ་ལྔར། [༥]«པེ་»«སྣར་»ལྷ་མོའི། [༦]«པེ་»«སྣར་»བཞད [༧]«ཅོ་»སེ [༢]«པེ་»«སྣར་»ན།

[༥]«ཅོ་»བསྒྲུཔ་པ་པར། «སྣར་»པསྒྲུཔ་པ། [༦]«པེ་»«སྣར་»པར། [༧]«པེ་»«སྣར་»སྐམ།
ཞེསབྱ་ལ [༢]«པེ་»«སྣར་»བོ་འམ། [༢]«པེ་»«སྣར་»འཔུམ་པ། [༤]«པེ་»«སྣར་»དཔལ་འབྱུང་།
[༥]«པེ་»«སྣར་»སྐྱེས [༦]«པེ་»«སྣར་»སྐྱི
[༥]«པེ་»«སྣར་»པརྩེག [༦][༧]«པེ་»«སྣར་»པ།
[༢]«ཅོ་»སྲན། [༤]«པེ་»«སྣར་»ཏིར། [༥]«སྣར་»ནསཞུགས [༦]«པེ་»«སྣར་»གུ [༧]«པེ་»
«སྣར་»ནི། [༨]«པེ་»འདས
[༥]«པེ་»«སྣར་»སྨད། [༦]«པེ་»«སྣར་»ཞེས [༧]«པེ་»«སྣར་»སྐྱི [༢]«པེ་»«སྣར་»གྱི
[༩]«པེ་»«སྣར་»མ་རྟག [༡༠]«པེ་»«སྣར་»«ཅོ་»སྐྱིས [༡༧]«པེ་»«སྣར་»མཆོད། [༡༨]«པེ་»

[༥]«པེ་»«སྣར་»པཞག
[༡]«པེ་»«སྣར་»ལོ་རྒུཔ། [༢]«པེ་»«སྣར་»
[༡]«པེ་»«སྣར་»པ། [༢]«པེ་»«སྣར་»སྦྱར། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཚོགས་པཤད། [༤]«པེ་»«སྣར་»
[༡]«པེ་»«སྣར་»ནང། [༢]«པེ་»«སྣར་»པའི་པཔྟོད [༢]«པེ་»«སྣར་»ན་ལྕེ་རྩེ། [༤]«པེ་»«སྣར་»
9་། 30

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*