www.dharmabook.ru tibetan OCR


དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་འི་དཀའ་འགྲེལ་ད་པའ་བོའི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞེས་བྱ་བ།

དབང་པོར་[༡]ནི་ཤིན་ཏུ་དཔའ་མོའོ། གསེར་གླིང་དུ་ནི་འཁོར་ལོ་གོ་ཆ་མའོ། གཽ་
རཱཥྚར་ནི༐་ཆང་འཚོང་[༢]མོའོ། ཁྱིམ་གྱི་ལྷར་ནི་དུམ་སྐྱེས་མའོ། ཡི་དྭགས་གྲོང་དུ་
ནི་འཁོར་ལོའི་ཤུགས་ཅན་མའོ། ཁ་བ་ཅན་དུ་ནི་བྱ་གདོང་མའོ། ཾ་ཙིར་ནི་རྟ་རྣ་
མའོ༑ ལམ་པཱ་ཀར་ནི་ཤིན་ཏུ་བཟང་མོའོ། ཀ་ལིཾ་གར་ནི་སྔོ་བསངས་མའོ།
ཀོ་ས་ལར་ནི་ཆང་འཐུང་མ་འོ། ཏྲི་ཤ་ཀུ་ནེར་ནི་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་མ་འོ། ཨོཾ་
ཊེར་ནི་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མོའོ། ཀཱ་མ་རུ་[༢]པར་ནི་ས་སྲུང་མ་འོ། མཱ་ལ་ཝ་ར་ནི་
ཤིང་གྲིབ་མའོ། དེ་དཱི་[༤]ཀོ་ཊིར་ནི་ལང་ཀའི་དབང་ཕྱུག་མའོ། རཱ་མེ་ཤྭ་རར་ནི་
མིའུ་ཐུང་མའོ། གོ་དཱ་ཝ་རི་ར་ནི་དཔའ་བོའི་བློ་གྲོས་མའོ། ཨརྦུ་དར་ནི་སྣ་ཆེན་
མའོ༑ ༐་ཨོ་ཌྭན་[༥]དུ་ནི་འོད་ལྡན་མ་འོ། ཛཱ་ལནྡྷ་རར་ནི་གཏུམ་མིག་མའོ།
པུལླི་[༦]ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སོགས་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་གསེར་རི་ལ་བྱ་བར་བཤད་དེ་དེ་དེར་
རབ་གཏུམ་མའོ། རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་སོགས་པ་ནས་
གཏུམ་མོའི་མཐར་ཐུག་པའོ། མ་མོ་ནི་ཁྭ་གདོང་མ་ལ་སོགས་པའོ། ལཱ་མ་ནི་ལཱ་
མའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲག་མོ་རྣམས་སོ། རིགས་ཀྱི་གཙོ་མོ་
ནི་མཁའ་འགྲོ་མའོ། སྟོབས་ཆེན་མ་ནི་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་[༧]མོའོ། གཟུགས་ཅན་
མ་ནི་རཱུ་པི་ནི་གཞན་དང་། ཙུམྲི་ཀ་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་
ལ་ནི་གཟུགས་ཅན་མ་[༨]དང་བཅས་པ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། པཾ་ཙ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་གྲུབ་པའི་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ།
དེ་དག་ལ་སོགས་པར་ནི་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། རྒྱ་ཆེར་ནི་གྲུབ་པའི་
རྣལ་འབྱོར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡོད་དོ་ཞེས་ཀོངྐ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཞེད་དོ།
དཔལ་ཨུ་རྒྱན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཀུ་ལུ་ཏཱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕག་
མོ་དང་གསོད་བྱེད་མ་དང་། ཆགས་བྱེད་མ་དང་། འདྲལ་བྱེད་མ་དང་། རྒྱས་
987

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*