www.dharmabook.ru tibetan OCRཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལ་གང་གསང་ཞིང་གསང་བ་རྣམས་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱུད་
སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ན་མཛེས་པར་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་འདིར་གཞིའོ།
བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་[༡]བཅུ་བཞི་ར་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཇི་སྲིད་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་བར་དུ་བསྡུས་ས་སོ། དཔའ་བོའི་བརྡ་ཡི་སྐད་དུ་ནི། ཞེས་
པ་ལ། དཔའ་བོ་ཞེས་པ་ནི་ལྷག་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་
བྲལ་བའི་ཕྱིར་ན་དཔའ་བོའོ། ལྷག་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་དགེ་བ་ལ་ལྷག་
པར་མོས་པ་དེའི་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བརྡའི་སྐད་དུ་ངའི་སྟེ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྦས་
སོ་ཞེས་པའོ། གང་རྣམས་སུ་ཞེ་ན། རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ་སུ་སྟེ། བྱ་བ་དང་སྤྱོད་
པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་མཆོག་རྣམས་ས་སུའོ། གོས་དང་ཕྱག་
རྒྱ་ལྔ་ལ་སོགས་པར་ཞེས་པ་ལ། གོས་ཞེས་པ་ནི་སྟག་གི་པགས་པའོ། ཡང་ན་
གོས་ཞེས་པ་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་བརྩེགས་པའོ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ནི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་
པའོ༑ ཡང་ན་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྣམས་སོ། ཤེས་རབ་ཡན་
ལག་ཕུར་གཟེར་[༢]ཞེས་པ་ལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ནི་ཁ་ཊྭཱཾ་གའོ། ཡང་ན་ཤེས་
རབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟེ་མགུལ་པ་ནས་འཁྱུད་པའོ། ཕུར་བུ་གཟེར་[༢]ཞེས་པ་ནི་ཕུར་
བུའི་དྲ་བ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་ཕུར་པའི་རྩིག་པ་དང་། བླ་རེ་དང་མདའི་དྲ་བ་
དང་༑ མེ་འབར་བའི་ཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པའོ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་བརྫོད་བྱ་ཞིང་།
ཞེས་པ་ལ། ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་གཟུགས་སུ་བསྒོམ་པར་བྱ་བའོ། རྒྱུ་སོགས་སྟོང་
པ་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཞེས་པ་ལ། རྒྱུ་ཞེས་པ་ནི་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་སོགས་པའི་
རྒྱུས་[༤]བསྐྱེད་ཅིང་བྱས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་སྟེ། བཞི་པ་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྱི་
ཡེ་ཤེས་སོ། སྔོན་འགྲོ་དང་ཞེས་པ་ནི་གསུམ་པ་སྟེ། སོ་སོར་རྟོག་[༥]པའི་ཡེ་ཤེས་
སོ༑ འཇུག་པ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ནི[༦]། ཞེས་པ་ལ། འཇུག་པ་ནི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་
978

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*