www.dharmabook.ru tibetan OCRཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། སེང་གེ་
དང་འཕྲོག་བྱེད་དང་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་བོསྐྱོད་པ་ཉིད་
ཀྱི་སེམས་དཔའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའོ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་
ཕྱིར་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཉིད་ཀྱིས་མཆོག་ཏུ་ཕུལ་དུ་
བྱུང་བ་ཉིད་དུ་བརྗོད་ད་དོ། བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པར་འོས་པས་མཆོག་གི་བདེ་བ་
དང་ཡིད་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་བདེ་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་དོ།
བདེ་བའི་སྒྲ་སྒྲུབ་པ་ནི་མ་ནིང་གི་རྟགས་ཡིན་ནོ། འདིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་
ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ལ་སོགས་པ་རང་གི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བརྗོད་
དོ༑ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་མཁའ་འརྒོུ་ཀུན་དངོས་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་མཆོག་ལ་རྟག་ཏུ་
གནས་སོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། ཡང་ན་ཁམས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་བསྡུས་པའི་ཡན་
ལག་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་དགའ་བ་དང་སྐད་ཅིག་དབང་ལ་སོགས་པ་རུ་རྡོ་རྗེ་
སེམས་དཔའ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་དངོས་སེམས་དཔའ་མཆོག་ཏུ་བདེ་
བས་རྟག་ཏུ་བཞུགས་སོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། ཅི་ལྷ་གཞན་ཁྱད་པར་ཅན་བྱེད་པ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་དོགས་པ་སྤང་བར་བྱ་བའི་དོན་དུ་འདི་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་
ཏེ༑ འདི་ནི་ངེས་པར་གཟུ་ང་བའོ། རང་བྱུང་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་དེ་
གཞན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། དེ་ལྟར་ཡང་། སེམས་ཅན་
ཀུན་ལ་གང་གི་སེམས། བརྟན་པའི་ཕྱིར་ན་སེམས་པར་[༡]བརྗོད། བསམ་གཏན་
ལ་ནི་ཡི་དམ་གྱིས། བརྟན་པར་གྱུར་པས་རྡོ་རྗེའོ། སེམས་དཔའི་བྱིན་རླབས་
སྦྱོར་བ་ཡིས། ཡང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་འགྱུར་། དེ་ཡང་[༢]ཁ་ཅིག་གང་ཡང་མ་
བྱས་པས་ན་རང་བྱུང་དུ་བརྗོད་དོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
9

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*