www.dharmabook.ru tibetan OCRབསྒོམ་པར་བྱའོ། གསང་བའི་མཆོད་པ་ཞེས་པ་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། ཅིའི་དོན་དུ་
ཞེ་ན། གསུངས་པ། བཅིངས་པ་ལེགས་པར་གྲོལ་བར་བྱ། ཞེས་པ་སྟེ།
བཅིངས་པ་ནི་འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། གྲོལ་བ་ནི་མཆོག་གི་ཞེས་
དགོངས་སོ། དེ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་ནས་གསང་བའི་མཆོད་པའི་
རྗེས་ཐོགས་སུའོ། སྔགས་ནི་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་ནི་སྔགས་འདིས་འདི་ལྷན་
ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིང་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏེ། སྒྲུབ་པ་པོ་ཞེས་པ་ནི་ལྷག་
མའོ༑ ཇི་སྲིད་མེ་ཆུ་ཡོད་པར་དུ། ཞེས་པ་ནི་ཇི་སྲིད་དུ་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་ཞིག་
པའི་བར་དུའོ། སྲོབ་དཔོན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ། མཆོད་ཅེས་པ་ནི་ཕྱི་
དང་ནང་གི་མཆོད་པའོ། བཟའ་བ་ཞེས་པ་ནི་བཟའ་བ་ཉིད་བསྟན་ཏེ་གོ་ཀུ་ད་ཧ་
ན་[༢]ལ་སོགས་པའོ། ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་པ་ནི་ཕོ་ཉ་མོའོ། འདི་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་
པོས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་[༢]སྐུར་བལྟ་ཞིང་ཁས་འཆེ་བའོ་ཞེས་དགོངས་སོ། ཀླུ་ཞེས་བྱ་
བ་ལ་སོགས་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས་གོ་སླའོ། དེ་སྲིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལས་བྱུང་[༤]བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་
གསུངས་ཏེ་གོ་སླའོ། དེ་ཉིད་གསུངས་པ། མཆོད་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ཕྱག་
རྒྱ་ཞེས་པ་[༥]ནི་ཕོ་ཉ་མོའོ། མཆོད་པར་འདོད་པ་ཞེས་པ་ནི་མཆོད་པས་ན་མཆོད་
པ་སྟེ། སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་རྗེས་སུ་གཟུང་བའོ། ངེས་པར་སྲེག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ།
་གོ་སླའོ། [༦]ཕོ་ཉ་མོ་རྒྱུད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གསུངས་
པ༑ དང་པོ་སྒྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྒྲུབ་པའོ།
དཔའ་བོ་རྣམས་ལས་དཔའ་བོ་ཉིད། སྤྱད་པར་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དཔའ་བོ་རྣམས་
ལས་དཔའ་བོ་ཉིད་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ལ་སོགས་པ་བསམས་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་[༧]འགྲུབ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། མཆོད་པའི་འབྲས་བུ་གསུངས་པ། ས་
9བྱ8

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*