www.dharmabook.ru tibetan OCRཛཿ་ཧཱུཾཾ་བོཾ་ཧེཿཞེས་སོ། མངོན་པར་བརྗོད་པ་བླ་མར་ཡང་། ཧེ་ཡིག་རྣམ་པ་
ཡང་དག་བྱུང་། ཧེ་རུ་ཀ་ནི་རྣམ་བསྒོམ་བྱ། ཧཱི་ཡིག་རྣམ་པ་ཡང་དག་བྱུང་།
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་བསྒོམ་བྱ། ཧཱུཾཾ་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་རྫོགས་པ། རྡོ་རྗེ་ཧཱུཾཾ་
མཛད་བསྒོམ་པ་ལས། ཧཱུཾཾ་ཡིག་རྣམ་པ་ཡང་དག་བྱུང་། མི་བསྐྱོད་རྣམ་པ་
སྒོམ་པར་བྱེད། བོཾ་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་རྫོགས་པ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་སྒོམ་
བྱེད༑ ཨོཾ་བྷུཾ་ཨཱཾ་བུ་རྣམ་པ་རྫོགས། སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་སྒོམ་བྱེད།
ཨཾ་ཏྣཾ་རཾ་[༡]སྭྰ་རྣམ་པས་རྫོགས། རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་སྒོམ་བྱེད། ཧྲིཾིཾ་ཧྲཱིཿཿཨཱ་
ཡིག་གི་ས་རྫོགས་པ། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་སྒོམ་བྱེད། བོཾ་ཧོཿཧ་ཡིག་གི་ས་རྫོགས་
པ༑ སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་སྒོམ་བྱེད། ཾ་ཡིག་མཁའ་འགྲོ་མ་ཉིད་ཀྱང་།
ཡཾ་ཡིག་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་བཞིན། བྷཱུཾ་[༢]ཡིག་ས་སྤྱིོད་ལྷ་མོའོ། ཾ་ནི་མཁའ་འ་འགྲོ་
དེ་བཞིན་ནོ། ཞེས་སོ། དེ་བཞིན་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། དེ་
བཞིན་དུ་གཞན་ནོ། ཨོཾ་ཀཱ་ཀཱ་སྱེ་ཧཱུཾཾ་ཕཊ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ནོ། ཨོཾ་ཀ་ར་
ཀ་ར་བཛྲ་པྲ་ཙཎྜེ་བཛྲ་ཁཎྜ་ཀ་པཱ་ལི་ནི་ཧུ་[༢]ཧཱུཾཾ་ཕཊ། ཅེས་[༤]རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པར་རོ།
འབུམ་ཕྲག་ལྔ་པར་ཡང་གསུངས་པ། སྐུ་ནི་རྩ་བའི་སྔགས་སུ་འགྱུར། གསུང་
གི་རང་བཞིན་སྙིང་པོར་བཆཱོད། ཐུགས་ཀྱི་གསང་སྔགས་དཔེར་བརྗོད་པ། ཉེ་
བའི་སྙིང་པོ་ཁོ་ནར་འགྱུར། ཡེ་ཤེས་ས་བོན་ཞེས་བཤད་པ། ཡེ་ཤེས་སྔགས་
དང་ལྷན་ཅིག་བརྗོད། ས་བོན་ཉེ་བའི་སྙིང་པོ་ཉིད། སྙིང་པོ་རྩ་བའི་གསང་
སྔགས་ལས། ཇི་སྲིད་དེ་གྲུབ་སྦྱིན་འགྱུར་བ། སྐལ་ལྡན་རབ་ཏུ་འབད་པས་
བཟླས། ཞེས་། གསུངས་པ་ཡང་རྩ་བའི་སྔགས་ལ་སོགས་པ་[༥]སྔགས་སོ་དོ་རེ་
རེ་ལ་ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་པས་མཐར་ཧཱུཾཾ་ཕཊ་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཡི་གེའི་གནས་སུ་ལྷ་བོད་
པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ་མཐར་བྱའོ། དེ་བཞིན་དུ་ཞི་བ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་དང་རྒྱས་
712

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*