༄༅།།དཔལ་བསམ་ཡས་གག་ཁང་་ས་མད་ཁག་དང་ད་པར་ལ་་ན་ལམ་ན་་ང་མ་རགས་བས།
གསང་འན་དབང་་མཁན་ན་་བ་འ།།
གས་་བདག་ད་བ་དན་པ་འང་།།
འཇམ་དཔལ་གན་་ས་ལ་་ང་།།
བཀའ་ན་མཉམ་ད་གམ་ལ་ག་འཚལ་།།
ས་མད་པ་་ག་ན་་གར་ནས་བས་བ་་འག་མ་བ་གས་ལ་ན་་ས་མ་འས་པར་ངས་་གས་ང་།
 ཟག་ད་་ས་དམ་པ་ཕ་ལ་་ན་པ་ང་འག་་བ་བདག་ད་འ་བ་་དང་བཅས་པ་ས་ཅན་མ་ས་པ་བས་དང་དང་གན་་ར་པ་མཉམ་ད་་ང་་ང་གས་་བན་པ་ན་་་འ་ད་བལ་ན་ཁ་བ་ངས་འར་ད་བར་འཇམ་དཔལ་་བ་ད་གས་ལས་ང་བན་པ་ར།
གས་གམ་མན་་མ་ལ་ས་ལ་ས་དན་མ་གམ་ས་ན་པ་གས་པ་གས་མཚམས་ན་་འབར་བ་ནང་ཚན་ད་ལ་གང་རབས་་བད་པ། ་བན་འཇམ་དཔལ་དངས་་མ་ལ་ས་ལ་་ང་་བཙན་ས་ན་ར་ནས་་་ས་རབས་བད་པ་ས་དལ་ལ་ཟ་ར་ལ་་་མ་་་ས་འལ་བ་འན་པ་མཁན་ན་་བ་འ་དང་། ་ན་་བ་དན་ན་་པ་འང་གནས་གས་གདན་ངས་་མཁན་བ་ས་གམ་ས་མཛད་ཐབས་ལ་བན་ནས་་གར་་ཏ་་་གག་ལག་ཁང་ལ་ད་མཛད་་འལ་བ་གས་་གག་ལག་ཁང་དང་། མ་་གས་་ང་ཁམས་ན་་ལ། མན་པ་གས་་་རབ་ང་བ་་ས་བད་པ་་གར་་་གདན་དང་ས་མངས་པ་ད་་དན་པ་དང་་ན་ལ། ད་བར་་་ག་ང་ས་བ་་བ་ང་་ཙམ་གནས་པ་སངས་ས་་བན་པ་་འ ད་འན་་་་ག་མ། ་གར་འཕགས་པ་ལ་་བཀའ་བན་ད་ལ་བར་ས། ་ད་མཁས་བ་་མས་ཞབས་ས་བཅགས་པ་གདན་ས། བན་པ་་དར་ས་ལའང་་ཊ་ངས་་ས་ས་བན་པ་བདག་་དང་། ་དབང་་མས་ས་ཉམས་ག་དང་འགས་ན་ས་ནང་པ་བ་མཐའ་ཁག་་ག་ན་བགས་པ་གས་བ་མཐའ་ས་ད་་བཤད་བ་ལས་གམ་་འར་ས་ས་འདའ་བར་མཛད་པ་གནས་མག་ད་པར་ཅན་་་གདན་གས་པ་དཔལ་བསམ་ཡས་་འར་ན་ས་བ་པ་གག་ལག་ཁང་ས་ན་པ་གས་པ་འག་ན་ན་ལ་གས་བན་ད།། ད་་དང་་ས་༡༠----༡༡བར་བསམ་ཡས་ས་བ་་མད་ན་་དང་། ད་་གམ་པ་ས་༡༩----༣༠བར་དཔལ་་་་བ་མད་དང་རབ་གནས། ད་་་པ་ས་༡༥----༡༨བར་མ་་་མད་ན་། ད་་བན་པ་ས་༢༠----༣༠བར་ར་པ་བ་མད་དང་་འཆམ་ན་། ད་་ད་པ་ས་༡༥----༣༠བར་་མ་གསང་བ་ང་་བ་མད། ཡར་་མར་་ས་མད་ཁག་ལ་ང་ན་ང་ག་་་ག་དང་། ཀར་ང་་། ་་མཁའ་ད། གསང་བ་འས་པ། ན་ང་ར་མས། ན་ག་ད་བན་དབང་ལ་གས་མར་ན་ང་་ང་་ལ་་ཡན་ཡང་རང་་་ས་དང་བད་འད་ས་མ་བད་པ་དང་། དམ་པ་ང་མ་ག་བས་མ་འར་བར་དམངས་ག་བས་བར་ང་ར་་ཉམས་པར་གནས་ད་ལ། ག་པར་ལ་ར་བ་དན་ན་་པ་འང་གནས་་ས་ན་ད་པར་ཅན་ག་ན་བས། ་ལ་ར་ན་བསམ་ཡས་གག་ལག་ཁང་་ས་བ་དང་མ་་ས་ན་གས་་ས་གས་འ་གས་དང་འལ། ་གཞས་དང་་གས་་གས་གས་ད་་་གས་ལ་ལ་ད་པ་མ་ཟད། ད་་ག་པ་སཨ༩----༡༠བར་་ག་དན་དང་། ན་ང་དན། ་་་་དན། ང་དཀར་ས་་དན། ་ན་དན། གས་་་ཚང། མངའ་ས་་ཚང་གས་མངའ་གས་ལ་གམ་་དན་་ཁག་་ས་ད་་ལ་དང་འས་དམངས་ནས་ང་བ་ང་ན་ཁག་ལ་ལ་བན་དར་ང་འ་མས་བ་བ། འག་ན་ཁམས་་ནད་ག་འག་ད། སད་ར་་ཐན་་བ། འཛམ་ང་ཁག་་གས་མས་་བ་དཔལ་ལ་ལ་བ་ན་ལམ་ན་བན་གནང་ལ་ཁག་དམངས་ག་བས་བར་ང་བར་་ཉམས་པར་གནས་ད་པ་དང་། བ་མཐའ་ས་ད་་ལ་་ན་ལམ་གས་ལ་འ་་་ས་ག་འང་དན་པ་བན་པ་ཐམས་ཅད་འགའ་ད་་གས་པ་ལག་ན་ག་ན་པ་སངས་ས་་དངས་པ་དང་མན་པ། ས་གས་ག་བ་མཐའ་ཕན་ན་དབར་་མན་ལ་ལ་ས་པ་ན་་ན་ས་ན་པ་མ་ཟད། ལ་བན་ན་ར་ད་པ་ང་བས་ད་ལ་ན་པ་ང་་་འ་ཡང་ཕན་བ་ང་བ་མག་་དཀར་ར་མཛད་པ་་དག་མས་མཁན་བ་ས་གམ་་བཀའ་ན་་ན་ལས་མ་འདས་པས་བ་མཐའ་ན་ས་ས་ན་་བ་ན་ང་ན་་ན་ད་པ་བཅས་རགས་བས་ཙམ་་ད་ས་པ་ལགས་།།
བ་ས་་མཚར་བསམ་ཡས་ས་་མད།།
གས་་་འར་ཟན་ཡངས་་་གདན།།
ན་བ་འཛམ་ང་མས་པ་མད་ང་འ།།
ནམ་ཡང་་འར་ག་བན་དར་ས་ག།།།
【དད་གཏམ་ལ་བ།】【གས་ར་་ད།】【པར་འན།】【ཁ་བ། 】
ང་མ།༼ ད་་་མ་ས་གས་ར་བ་ང་་ཡང་དག་པ་ན་ན་ར།༼ ༡ ༽ 
ག་མ།༼ ་ས་ལ་་ལ་་ས་མད་ཁག་ག